Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

 

 

 

Realizacja projektu systemowego pn. "Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO w 2014r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie kontynuuje w 2014r. realizacje projektu systemowego pn. "Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę" na podstawie umowy nr: UDA -PO KL.07.01.01-32-002/08-10 na okres 2008-2014. Zadaniem powyższego projektu jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, nabycie umiejętności zawodowych oraz wykształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej trzema instrumentami Aktywnej Integracji oraz wsparciem finansowym zgodnie z IPD (Indywidualnym Planem Działania) na podstawie rozeznanych potrzeb klientów.

 

W miesiącach sierpień - listopad 2013r. przeprowadzona została rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Zespół pracowników socjalnych spośród 25 osób, które złożyły wymagane dokumenty wytypowało grupę 10 osób do udziału w projekcie tj. 7 kobiet oraz 3 mężczyzn. W dniu 17 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu na którym Kierownik ops przedstawiła ogólny zarys wszystkich działań jakie będą realizowane na rzecz osób uczestniczących w projekcie.

 

Bardzo ważną kwestią jest dla ośrodka pomocy społecznej uzyskana informacja w lutym br. od WUP Szczecin odnośnie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania na realizację projektu, przedłużenie jego terminu realizacji tj. do 30 czerwca 2015r., a tym samym zwiększenie liczby uczestników projektu z 10 na 12 osób. W chwili obecnej trwa procedura dot. uzyskania dodatkowego dofinansowania oraz zrekrutowanie z listy rezerwowej dwóch dodatkowych osób do udziału w projekcie.

 

Zgodnie z założeniami projektu tj. w odniesieniu do celu głównego oraz do celów szczegółowych uczestnicy zostaną objęci następującymi działaniami w zakresie aktywnej integracji tj.:

  • Warsztaty psychologiczne,
  • Warsztaty z doradcą zawodowym,
  • Kursy zawodowe/szkolenia.

 

W ramach kursów zawodowych uczestnicy zdeklarowali chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez takie szkolenia jak: asystent osoby niepełnosprawnej, kurs gastronomiczny, kurs kasy fiskalnej, murarz, tynkarz, glazurnik, operator wózków widłowych.

 

W trakcie realizacji projektu będą również organizowane działania środowiskowe dla uczestników i ich rodzin. Będą to m.in.:

 

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych "Być Rodzicem";
  • Wyjazd do ośrodka wczasowego w celi integracji rodzin poprzez zabawy, atrakcje oferowane przez ośrodek;
  • Udział w Turnieju o Szablę Wójta;
  • Udział w Dożynkach Powiatowych;
  • Wyjazd do ośrodka rehabilitacyjno - rekreacyjnego;
  • Bezpłatne poradnictwo prawne dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia, mieszkańców.

 

Wszystkie powyższe działania oraz propozycje będą przedstawiane i omawiane wspólnie z uczestnikami.

 

Dzięki powyższym działaniom uczestnicy projektu będą w swoich rodzinach oraz otoczeniu przekazywać zalety, właściwe postawy i kompetencje, które nabędą dzięki uczestnictwu w projekcie.

 

W załączeniu:

 

1) zdjęcia ze spotkania informacyjnego.

 

Sporządziła: Małgorzata Chacia

Zaakceptował: Kierownik GOPS - Barbara Felska