Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Początek realizacji projektu "Niemoc rodzi przemoc"

 

Gmina Świdwin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie rozpoczęła realizację projektu "Niemoc rodzi przemoc" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizuje równocześnie zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017.

 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świdwin.

 

 • Założenia projektu:

  • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;
  • poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie;
  • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych;
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. • Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świdwin:

  • dzieci i młodzieży;
  • współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych;
  • osób starszych;
  • osób niepełnosprawnych;
  • rodziców (w szczególności rodziców objętych opieką asystenta rodziny, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
  • przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • społeczności lokalnej Gminy Świdwin. • Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

 

W realizację projektu będzie zaangażowane Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin, które zawiązało się w miesiącu listopadzie 2013 roku w zakresie współpracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Świdwin. W skład partnerstwa wchodzą: lider- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ZS w Bierzwnicy, ZS w Lekowie (w tym: Szkoła Filialna w Oparznie), Ochotnicza Straż Pożarna w Lekowie, Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" oraz Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej" w Klępczewie.

 

 • Okres realizacji projektu:

 

Lipiec 2015 r. - grudzień 2015r.

 

 • Planowane działania:


 1. Opracowanie merytoryczne i graficzne Gminnego Raportu dotyczącego diagnozy tzw. "grup ryzyka".
 2. Lokalna Kampania Społeczna pod nazwą "Przemoc nie musi być tradycją"
  Kampania społeczna skierowana będzie do lokalnej społeczności i instytucji działających na terenie Gminy Świdwin. Będzie ona ukierunkowana na uwrażliwienie na problematykę przemocy, podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie. W ramach kampanii podjęte zostaną następujące działania:
  a) Zaprojektowanie i zakup ulotek oraz plakatów, publikacje w mediach, utworzenie 2 Forum na stronach internetowych: Forum dyskusyjnego na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie mającej na celu przybliżenie problematyki przemocy, skierowane dla osób dorosłych oraz Forum dyskusyjnego na stronie Zespołu Szkół w Bierzwnicy poświęconego problemom młodzieży i ich styczności ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
  b) Ogłoszenie konkursu plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Świdwin pod nazwą "Przemoc boli".
  c) Zajęcia edukacyjne zwiększające świadomość społeczną na temat kryzysu, interwencji kryzysowej różnych grup wiekowych.
  1. Zajęcia dla "zerówkowiczów"
  2. Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej
  3. Zajęcia dla uczniów gimnazjum.
 3. Warsztaty dla rodziców w ramach funkcjonowania innowacyjnej Nowoczesnej Szkoły Dla Rodziców.
  Warsztaty - "Nowoczesna szkoła dla rodziców" - mają na celu poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych nawyków rodzinnych i środowiskowych oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.
  W ramach funkcjonowania  Nowoczesnej Szkoły Dla Rodziców odbędą się następujące warsztaty:
  1. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne "Mądry rodzic"
   a) Prowadzona przez terapeutę ds. uzależnień

   b) Warsztaty edukacyjne "Kontrola złości, czyli jak panować nad gniewem"
  Warsztaty będą prowadzone przez terapeutę rodzinnego.
 4. Prowadzenie działań profilaktycznych w 3 świetlicach (Lekowo, Bierzwnica, Smardzko) na terenie Gminy Świdwin przez socjoterapeutę pod hasłem: "Masz dość - nie popadaj w złość!".
 5. Rozwój działań poradnictwa specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób starszych, kobiet, mężczyzn i dzieci pod nazwą "Nie jesteśmy sami".
  Poradnictwo specjalistyczne w formie sobotnich dyżurów o charakterze poradnictwa i interwencji na rzecz rodzin w sytuacji zagrożenia zjawiskiem przemocy. Będzie to nowe rozwiązanie wprowadzone przez GOPS Świdwin na terenie Gminy, w 2 świetlicach wiejskich w Ząbrowie i Bierzwnicy, gdyż nigdy wcześniej w tzw. "dni wolne od pracy" nie odbywały się tego typu formy pomocowe. Dyżury będzie pełnić socjolog- członek Zespołu Interdyscyplinarnego w każdą sobotę miesiąca przez 3 godziny przez okres 3 miesięcy, łącznie 72 godziny dyżurów.
 6. Organizacja Letniego Integracyjnego Festynu Rodzinnego.
 7. Konferencja dotycząca problematyki przemocy w rodzinie.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Felska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie  tel. 943552058.