Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

 

Od trzech lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie otrzymuje dofinansowanie do prowadzonych działań osłonowych w zakresie "Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W bieżącym roku otrzymał wsparcie w wysokości 22 000 zł. na realizację  IV działania Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2016 r. rusza realizacja programu profilaktycznego  pod nazwa: "Cicha przystań - jak oswoić złość i przeciwdziałać przemocy w rodzinie". Podstawowym działaniem projektu będzie zbudowanie profesjonalnego oparcia społecznego dla rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. Ideą projektu osłonowego jest doskonalenie współpracy między gminnymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin- GOPS, PCPR, szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdwinie - oraz wypracowanie dobrych praktyk, które będą miały na celu szybkie i skuteczne niesienie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

 

Dodatkowo, w działania zaangażują się członkowie Partnerstwa Lokalnego Gminy Świdwin- nieformalnej sieci współpracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Świdwin.

 

Jedyną szansą na zahamowanie wzrostu przemocy domowej w gminie jest podjęcie szerokich działań zapobiegawczych skierowanych do mieszkańców, liderów i instytucji, mogących pełnić status obserwatorów sytuacji patologicznych. Konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających na problem przemocy domowej. Działania te powinny skutkować wzrostem świadomości oraz umiejętności właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe, a przede wszystkim likwidację przemocy, jako tematu tabu.

 

Zjawisko przemocy domowej jest coraz częściej udokumentowane i coraz częściej utrwalany jest niepokojący fakt, że agresja między członkami rodziny  uważana jest za jedną z wielu akceptowanych form zachowań w codziennym życiu. Badania pokazują, że co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył jednej z form przemocy, aż 30% badanych doświadczyło przemocy więcej niż raz natomiast co dziewiąty badany (11%) wielokrotnie doznał przemocy.

 

Trwanie w przemocy przynosi ogromne negatywne skutki, szczególnie dzieciom, które są świadkami przemocy.

 

 • Jeżeli jesteś upokarzana, bita, słyszysz groźby, jesteś zmuszana do poniżających zachowań, jeżeli dzieje Ci się krzywda, masz prawo do obrony i wsparcia, możesz zatrzymać przemoc. Czy nadal chcesz o tym milczeć?

 

Pomoc i interwencję możesz uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie na ulicy Kościuszki 15 lub w punktach pracy socjalnej oraz będą pełnione dyżury,  w godzinach od  800 do 1500  od poniedziałku do piątku w GOPS Świdwin. Powyższy projekt ma na celu zapewnić kompleksową pomoc specjalistyczną oraz wsparcie osobom doznającym przemocy.

 

Apelujemy do osób krzywdzonych i świadków przemocy o przerwanie milczenia i szukanie pomocy.

 

Przedsięwzięcia "Cicha przystań - jak oswoić złość i przeciwdziałać przemocy w rodzinie":

 

 1. Promocje działań projektowych, która m.in. obejmie dystrybucje materiałów informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Pogadanki dotyczące zagrożeń płynących z przemocy, w tym rozmowy o cyberprzemocy.
 3. Gminny Piknik Rodzinny "Pożegnanie Lata".
 4. Rozwój nowych form spędzania czasu wolnego, w tym:
  a) Warsztaty teatralne,
  b) Warsztaty teatralno-taneczne dla przedszkolaków.
 5. Wyjazdy umożliwiające rozwój osobisty, mające na celu rozwijanie osobowości, zainteresowań i zasobów (w tym umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych) uczestników w formie czasu spędzanego bez przemocy. Podczas wyjazdu przewidziano następujące zajęcia:
  a) Wyjazdy do teatru
  • wyjazd na spektakl w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie,
  • wyjazd na spektakl w szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga,b) Teatr od kulis.
 1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym: diagnoza zasobów i doradztwo zawodowe.
 2. Warsztaty dla rodziców z zakresu budowania prawidłowych relacji bez przemocy pod hasłem: "Mówię "NIE" z miłości-wyznaczanie granic", zajęcia rozwijające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny prowadzone przez terapeutę rodzinnego.
 3. Klub dobrego taty.
 4. Grupy socjoterapeutyczne z uwzględnieniem zabaw i gier.

 

METRYCZKA PROJEKTU

 

Tytuł: Cicha przystań - jak oswoić złość i przeciwdziałać przemocy w rodzinie
Program: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Okres realizacji: lipiec- grudzień 2016
Kwota dofinansowania: 22 000 zł
Realizatorzy: 
Gmina Świdwin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik