Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w listopadzie 2011 roku zapoczątkowano cykl spotkań doradczych "Partnerstwo w czterech krokach". Do udziału w programie szkoleniowym zaproszono Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zainteresowane powołaniem Partnerstwa Lokalnego w celu realizacji Programów Aktywizacji Lokalnej.

 

Według założeń nowo powstałe Partnerstwa powinny składać się z przedstawicieli trzech sektorów: lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorców oraz sfery społecznej, w tym Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych. Mają one działać na rzecz aktywizacji lokalnej, tworząc sieć współpracy i realizując wspólne przedsięwzięcia. Co istotne, Partnerstwo nie ma osobowości prawnej, a każdy z Partnerów jest odrębnym podmiotem. Partnerstwo samo w sobie nie może np. występować po środki unijne, czy zatrudniać pracowników (mogą to zrobić poszczególni Partnerzy)- głównym założeniem jest tutaj nie tyle założenie kolejnej organizacji, co wzmocnienie relacji i umiejętności współpracy pomiędzy już istniejącymi podmiotami.

 

Długa droga do współpracy

 

W marcu 2013 roku GOPS w Świdwinie za sprawą kierownik Barbary Felskiej wystąpił do ROPS w Szczecinie z prośbą o realizację cyklu spotkań doradczych. Tym samym wykonaliśmy pierwszy krok na drodze do powołania Partnerstwa Lokalnego Gminy Świdwin. O spotkaniu zostali poinformowani przedstawiciele władz (Wójt Gminy Świdwin, Radni Rady Gminy Świdwin, sołtysi, wybrani pracownicy Urzędu Gminy Świdwin), działających w regionie organizacji pozarządowych (w tym: stowarzyszeń, klubów sportowych i ochotniczej straży pożarnej), szkół, a także ważniejsi przedsiębiorcy. Łącznie przygotowano 52 zaproszenia na spotkanie inaugurujące cykl doradczy.

 

25 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świdwin odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział łącznie 17 osób spośród tych, do których rozesłano zaproszenia. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami dotyczącymi partnerstwa, a także przeanalizowaliśmy zasoby, którymi dysponujemy.

 

Drugie z czterech spotkań przeprowadziliśmy 5 lipca 2013. Tym razem omówiliśmy plusy i minusy partnerstwa, przyjrzeliśmy się możliwościom jakie niesie ze sobą formuła wolontariatu, a także opracowaliśmy wstępny plan działań do końca roku. Na spotkaniu pojawiło się 7 osób.

 

Nadszedł czas na podjęcie konkretnych decyzji. 7 października 2013 spotkaliśmy się po raz kolejny, mając jasno sprecyzowane pomysły na funkcjonowanie Partnerstwa oraz świadomość, jakimi możliwościami dysponujemy. Coraz wyraźniej zarysowywał się kształt naszej współpracy, jednak ciągle byliśmy o krok z tyłu. Potrzebowaliśmy przełożenia pomysłów na konkretne cele działania. Ponadto przygotowaliśmy wstępne wersje porozumienia i regulamin.

 

25 listopada 2013 roku zamknęliśmy cykl spotkań doradczych, powołując do życia Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin. Podpisaliśmy umowę partnerską, zobowiązaliśmy się do wyboru Zarządu w ciągu trzech najbliższych miesięcy, a także- zaplanowaliśmy konkretne działania do realizacji na najbliższy kwartał.

 

Pierwsze trudności, pierwsze sukcesy

 

Nie wszystkie z naszych planów udało się zrealizować. Dwukrotnie byliśmy o krok od uzyskania dotacji- raz zabrakło nam umiejętności w pisaniu wniosków i 2 punktów w ocenie merytorycznej, drugim razem nie mieliśmy szczęścia w losowaniu, mimo, że zgłoszenie konkursowe przygotowaliśmy niemalże perfekcyjnie. Nie przeszkodziło to jednak w działaniach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Świdwin. Powołaliśmy do życia stronę internetową, na której właśnie się znajdujesz, zgromadziliśmy środki, które pozwoliły nam zorganizować konkurs dla szkół i przygotowaliśmy kolejny wniosek konkursowy?

 

24 stycznia 2014 nie tylko wybraliśmy Zarząd, ale- przede wszystkim- pozyskaliśmy kolejnego Partnera- Środowiskowy Dom Samopomocy w Klępczewie, rozbudowując naszą sieć do 7 Partnerów.

 

Cele

 

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, parafii, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez:

 1. wzajemne wspieranie w rozwiązywaniu problemów społecznych,

 2. zachęcanie do działania organizacji społecznych,

 3. animowanie do współdziałania różnych grup społecznych,

 4. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,

 5. przygotowanie i realizowanie wspólnej polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

 6. wspieranie rozwoju społecznego,

 7. przygotowywanie i realizowanie wspólnych projektów na rzecz poprawy jakości życia.

 8. tworzenie zasobów informacji o inicjatywach społecznych oraz ich rozpowszechnianie.

 9. wymianę informacji i doświadczeń oraz zwiększenie świadomości, wiedzy i akceptacji społecznej dla realizowanych przedsięwzięć.

   

  Więcej informacji pod adresem http://partnerstwoswidwin.wordpress.com/