Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Projekt pt. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" o numerze RPZP.07.01.00-32-K716/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej.

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadania w ramach projektu to:

  • Zadanie 1 Aktywna Integracja
  • Zadanie 2 Świadczenia pieniężne i pomoc w naturze - wkład własny
  • Zadanie 3 Koszty pośrednie.


Projekt przyczynia się do osiągnięcia realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem - mieszkańców Gminy Świdwin.


W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 30 osób (beneficjentów) - mieszkańców Gminy Świdwin, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w tym os. bezrobotne korzystające z pomocy społecznej lub osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy oraz osoby niepełnosprawne).


Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych działań, które mają przywrócić do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wejście na rynek pracy osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.


Projekt zakłada wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze: a) społecznym, b) edukacyjnym, c) zawodowym, d) zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostaną objęci zindywidualizowaną ścieżką reintegracji (integracji społecznej oraz w zależności od diagnozy także aktywizacji zawodowej), obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do zdiagnozowanych na etapie rekrutacji deficytów, zestaw instrumentów aktywnej integracji (m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, doradztwo specjalistyczne, warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, udział w zajęciach KIS, CIS lub WTZ).