Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

 

Celem głównym projektu: "Pomóż mi zrobić to samemu" jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od 11.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Grupę docelową  będą stanowiły osoby, których stan psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do funkcjonowania w środowisku oraz wykonywania pracy zawodowej.  Uczestnicy projektu to 40 osób, w wieku od 18 do 65 roku życia,  posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne z tytułu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenie, a także cała społeczność lokalna, jak i również przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

 

Proponowane działania w zakresie realizacji zadania publicznego to: organizacja biura projektu, akcja informacyjna (zakup plakatów informacyjnych, prowadzenie podstrony internetowej, organizacja spotkań informacyjnych, rekrutacja uczestników, Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), cykl działań aktywizacyjnych społeczno-zawodowych (grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji psychospołecznych, wyjazdowe spotkanie terapeutyczne, utworzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, konsultacje indywidualne świadczone przez psychologa klinicznego, psychiatrę, oraz terapeutę rodzinnego, promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej), cykl zajęć aktywizacyjnych terapeutyczno-artystycznych (hortiterapia, warsztaty fotograficzne, warsztaty teatralne), zajęcia wypoczynkowo-relaksacyjne (wyjazd na kręgle i basen), wydanie folderu promującego twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi, chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym spotkanie podsumowujące udział w projekcie.

 

Projekt współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

METRYCZKA PROJEKTU

 

Tytuł projektu: "Pomóż mi zrobić to samemu"
Program:
 Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Okres realizacji: od 11.07.2016 r. do 31.122016 r.
Kwota dofinansowania: 41352,00 zł
Realizatorzy: Urząd Gminy Świdwin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik