Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

 

Pora na Seniora 2 to projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw "AKORD" w Świdwinie, skierowany do 35- osobowej grupy mieszkańców powiatu, zagrożonych wykluczeniem ze względu na: wiek, sprawność i/lub miejsce zamieszkania (w tym do osób 55+ nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych).

 

Konieczność realizacji projektu jest uwarunkowana zachodzącymi zmianami demograficznymi i społecznymi oraz specyfiką regionu. Wyzwania jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa znajdują odzwierciedlenie w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwość aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Jednym z obszarów problemowych uwzględnionych w Strategii jest właśnie starzenie się społeczeństwa. W ramach tego obszaru problemowego głównym celem strategicznym jest: Aktywizacja społeczna osób starszych.

 

Na terenie Gminy Świdwin seniorzy mają ograniczone możliwości podejmowania aktywności- we wsiach często brakuje oferty kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej, a dojazd do Świdwina jest uciążliwy i wiąże się z dodatkowymi kosztami, przez co osoby dojrzałe nie mogą skorzystać z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych (nielicznych) instytucji prowadzących działania adresowane do tej grupy wiekowej.

 

Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin, reprezentowane przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" w Świdwinie dostrzegło ten problem i wprowadziło projekt "Pora na Seniora 2". W ramach projektu wprowadzono zajęcia z psychologiem, zajęcia artystyczne, zajęcia ruchowe, a także wizytę w Centrum Kultury "Goplana" w Połczynie Zdroju połączone ze spotkaniem integracyjnym.

 

Projekt przyczynił się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej, kulturalnej wpłynął pozytywnie na kreowanie wizerunku osoby starszej, przełamał stereotypy dotyczące starości. Ponadto projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych i społecznych (aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe, integracja wewnętrzna i międzypokoleniowa) osób starszych napotykających na bariery utrudniające dostęp do czynnego uczestnictwa w społeczeństwie po zakończeniu pracy zawodowej. W projekcie wzięło udział 35 osób biernych zawodowo z uwagi na wiek z gminy Świdwin i gminy Połczyn Zdrój oraz - uczestnicy  Środowiskowego Domu Samopomocy z Połczyna zdroju.

 

Wprowadzone działania były możliwe dzięki otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatu Świdwińskiego.

 

METRYCZKA PROJEKTU

 

Tytuł projektu: Pora na seniora 2
Program: -
Okres realizacji: kwiecień 2016 - czerwiec 2016
Kwota dofinansowania: 3350,72 zł
Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Jędrzej Szynkowski, Iwona Bobik, Elżbieta Karnicka