Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Moja Aktywność edukacyjno-sportowa-pierwszy krok, aby odnaleźć siebie na nowo

Moja Aktywność edukacyjno-sportowa - pierwszy krok, aby odnaleźć siebie na nowo to projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw "AKORD" w Świdwinie, którego celem jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu świdwińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od 17.04.2017 r. do 31.07.2017 r. Grupę docelową będą stanowiły osoby niepełnosprawneUczestnicy projektu to 15 osób, w wieku od 18 do 65 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także cała społeczność lokalna, jak i również przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W projekcie Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwraca głównie uwagę na podniesienie aktywności tej grupy osób, a także świadomości lokalnej na temat problemów osób z niepełnosprawnością, przełamanie barier w stosunku do tej grupy osób oraz ich aktywną integrację ze społeczeństwem lokalnym, a także szerzenie idei wzajemnego wsparcia.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę na fakt, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest wyjątkowo niekorzystna. Zatrudnienie tych osób jest zdeterminowane barierami, jakie istnieją na lokalnym rynku pracy, tj.: niewystarczająca ilość miejsc pracy uwzględniająca potrzeby tej grupy osób, dyskryminacja i stereotypowe postrzeganie osób chorych przez współpracowników, braki w opiece, leczeniu, rehabilitacji i psychoedukacji z wymaganiami zatrudnienia, jak i barierami tkwiącymi w osobach z niepełnosprawnością tj.: ograniczona motywacja do podejmowania zatrudnienia, brak pewności siebie i umiejętności przydatnych w szukaniu pracy, brak umiejętności społecznych, brak stałego wsparcia po znalezieniu pracy. W celu zapewnienia efektywnej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych ważne są działania specjalistów, zmierzające do weryfikacji możliwości i deficytów osoby z niepełnosprawnością, pobudzania do działania.

Stowarzyszenie "AKORD" zwróciło uwagę na fakt, iż stereotypy na temat niepełnosprawności wywierają destrukcyjny wpływ na postawy społeczne oraz na sposób traktowania osób dotkniętych niepełnosprawnością, a także na szanse rozwojowe i wyrównujące, jakie im się stwarza. Tymczasem to właśnie sprzyjające postawy społeczne, tzn. wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne i konkretne działania są czynnikami niezbędnymi do tworzenia ludziom niepełnosprawnym warunków aktywnego życia.

Proponowane działania w zakresie realizacji zadania publicznego to: organizacja biura projektu, akcja informacyjna pod nazwą Gadu Gadu (prowadzenie podstrony internetowej, organizacja spotkań informacyjnych, rekrutacja uczestników), aktywizacja edukacyjno-sportowa (warsztaty psychoedukacyjne pod nazwą: "Złap dystans do Siebie a pokonasz każdą przeszkodę", indywidualne poradnictwo specjalistyczne, zajęcia  usprawniające psychoruchowo z elementami choreoterapii i ćwiczeń).

Wprowadzone działania były możliwe dzięki otrzymanej dotacji ze Starostwa  Powiatu Świdwińskiego.

METRYCZKA PROJEKTU

Tytuł projektu: Moja Aktywność edukacyjno-sportowa - pierwszy krok, aby odnaleźć siebie na nowo Program: -
Okres realizacji: kwiecień 2017 ? lipiec 2017
Kwota dofinansowania: 4740,00 zł
Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik.