Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja o projekcie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ JEST PARTNEREM
W PROJEKCIE "PODZIEL SIĘ DOMEM -RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

 

 

Głównym Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem mieszkańców Gminny Świdwin. W ramach projektu są prowadzone działania przeciw wykluczeniu społecznemu, z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej, oraz działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej a także, rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z m.in. następujących elementów wsparcia:

 

  • Praca socjalna
  • Zajęcia socjoterapeutyczne (system warsztatów wyjazdowych wspierających rozwój kompetencji Społecznych)
  • Zajęcia edukacyjne (system zajęć kompensacyjnych dla młodzieży uczącej się, który ma poprawić wyniki w nauce)
  • Treningi kompetencji umiejętności społecznych
  • Terapia psychiczna rodzin lub psychospołeczna
  • Szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje

 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, terapii i mediacji, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Organizowane są spotkania dla rodzin, dzięki którym mogą wymienić się swoimi doświadczeniami. Spotkania te - grupy wsparcia- mają na celu zapobieganie izolacji społecznej. W ramach projektu realizowane są wysokospecjalistyczne usługi psychokorekcyjne, rehabilitacyjne, pedagogiczne, terapeutyczne dla dzieci po ciężkich traumach. Pomoc w codziennych obowiązkach np. odrabianiu lekcji, wyszukiwaniu i rozwijaniu talentów u dzieci. Szkolenia dla rodziców zastępczych, biologicznych z zakresu komunikacji, poprawy relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, a także pomocy prawnej.

 

Do pracy z rodzinami zostali zatrudnieni asystenci rodzinni, którzy czuwają nad prawidłowo udzielanym wsparciem, motywacją uczestnika projektu oraz oceną i ewaluacją podejmowanych działań przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

METRYCZKA PROJEKTU:

 

Tytuł projektu: "Podziel się domem -Razem możemy więcej"
Okres realizacji: Sierpień 2018 r- lipiec 20120 r.
Kwota dofinansowania:1472160,00
Realizatorzy: Fundacja Green Europe, Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, PCPR w Białogardzkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Fundacja GREEN EUROPE