Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Program Wspierania Rodziny


GMINNY PROGRAM WSPARCIA RODZIN
W GMINIE ŚWIDWIN NA LATA 2013 - 2016

 

Rodzina jest podmiotem, które powinno zapewnić dziecku opiekę i korzystne warunki rozwoju. Tworzy ona własną niepowtarzalną atmosferę, na którą składają się stosunki między jej członkami. W centrum uwagi rodziny znajdują się dzieci, którym rodzina powinna poświęcić najwięcej troski i uwagi. Współczesna rodzina boryka się z różnorodnymi problemami, którym nie jest w stanie sprostać. Na plan pierwszy wysuwają się problemy związane z sytuacją na rynku pracy oraz trudności materialne, a także problemy opiekuńczo - wychowawcze. Częstym zjawiskiem jest niezaradność w pełnieniu ról społecznych, rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych i dysfunkcjonalność rodziny. Rodzina często samodzielnie nie jest w stanie poradzić sobie z tak trudną sytuacją, szuka wówczas pomocy na zewnątrz.

 

Wśród wielu rodzin procesy dysfunkcji nakładają się pokoleniowo. Rodzice przejawiają bezradność w pełnieniu funkcji rodzicielskiej, zarówno w aspekcie socjalno-bytowym jak i realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci z tych rodzin często nie mają odpowiednich warunków w mieszkaniu do nauki, rozwoju psychofizycznego, utrzymania higieny, zdrowia, realizacji obowiązku szkolnego. Dlatego też rodziny te wymagają pomocy. Spójny i funkcjonalny system wsparcia pomaga rodzinie w wypełnianiu jej funkcji i utrwalaniu pozytywnych wzorców.

 

CELE, DZIAŁANIA, REZULTATY, ODBIORCY PROGRAMU

 

CEL GŁÓWNY:

 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania

 

DZIAŁANIA

 

Wspieranie rodziny jest niezwykle angażującym procesem i wymaga podejścia interdyscyplinarnego, gdyż dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania rodziny. Obejmuje ono działania zorientowane na zabezpieczenie potrzeb członków rodziny, budowanie prawidłowych relacji i więzi między nimi, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego dla dzieci, zapobieganie patologiom, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i działań naprawczych w rodzinie.

 

W Gminie Świdwin zadania z zakresu wspierania rodziny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, któremu gmina zleciła to zadanie.

 

Działania dotyczące celu 1:

 

Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną i badania specjalistyczne:

 

 • wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,
 • praca socjalna polegająca na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, deficytów osobowościowych członków rodziny, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym,
 • konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.

 

Działania dotyczące celu 2:

 

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia:

 

 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego),
 • zapewnienie rodzinom dostępu do poradnictwa prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego zadaniem jest organizowanie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę, polegającej na:

  • opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  • udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
  • udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  • wspieraniu aktywności społecznej rodzin,
  • motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
  • udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
  • podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  dzieci i rodzin,
  • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół rok i przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS,
  • monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  • sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
  • współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  • umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności korzystania z pomocy rodzin wspierających, które przy wsparciu asystenta rodziny pomagają w opiece i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Działania dotyczące celu 3:

 

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej:

 

 • motywowanie członków rodziny do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź niwelowania własnych  dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień ? współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym, podjęcie terapii dla sprawców przemocy ? współpraca z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy, itp.
 • angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach, warsztatach kształtujących umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej i osobistej oraz motywujących do podjęcia pracy, w oparciu o własne zasoby,
 • organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodziców obejmującego kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo ? wychowawczych i społecznych w celu wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, los dzieci, adekwatne spostrzeganie swoich problemów oraz zmianę stylu wychowania dzieci, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich,
 • zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych bezpłatnej opieki i wychowania w świetlicach prowadzonych przez Gminę Świdwin w punktach filialnych w każdym sołectwie. Placówki te zapewniają dzieciom: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwijanie zainteresowań, doraźną pomoc terapeutyczną oraz wsparcie psychologiczne.

 

Działania dotyczące celu 4:

 

Dążenie do reintegracji rodziny- poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego środowiska społecznego.

 

 • świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wychowywaniu i opiece nad dziećmi w przezwyciężeniu problemów życiowych stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną,
 • pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone pieczy zastępczej w odbudowywaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin poprzez wsparcie asystenta rodziny,
 • współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym w tym w szczególności z pomocą społeczną, szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądami - w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym.

 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny obejmują ponadto:

 

 • realizacje rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
 • monitorowanie sytuacji  dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczej zamieszkałych na terenie gminy,
 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo ? wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo ?terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

Zakładane rezultaty realizacji programu:

 

 • wzrost umiejętności opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach,
 • poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
 • wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych relacji rodzinnych,
 • umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji,
 • rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wspierania rodziny.

 

Adresaci

 

Rodziny z terenu gminy Świdwin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

 

Instytucje zaangażowane w realizację programu:

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie,
 • Urząd Gminy Świdwin,
 • Instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz dziecka i rodziny,
 • Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Świdwinie,
 • Szkoły z terenu Gminy Świdwin,
 • Świdwiński Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie,
 • Policja,
 • Sąd Rejonowy w Białogardzie,
 • Kuratorzy Sądowi,
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.