Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  gops.swidwin.gmina.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 25.08.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2014

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.26 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Ewa Kretowicz, sekretariat@gops-swidwin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 36 520 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

 

Dostępność architektoniczna

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie mieści się przy ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin,
 • Pomieszczenia GOPS znajdują się na parterze budynku,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe na ul. Kościuszki, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • Budynek GOPS znajduje się w niedalekiej odległości od dworca PKP i przystanku autobusowego (210 m),
 • Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • Wejście do budynku wyposażone jest w domofon bez dostępu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w system naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej
  wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek GOPS nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
  ruchowo.


Do pobrania:

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie