Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Stypendia


1. POMOC MATERIALNA

 

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 456 . (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ? Dz. U. z 2012 r. poz. 823/

 

2. CHARAKTER POMOCY MATERIALNEJ

 

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Świdwin.

 

Stypendium nie przysługuje:

 

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Świdwin.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 

 • rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 

 • Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Świadczenia pieniężne, jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest możliwe

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do urzędu gminy,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o otrzymywanych świadczeniach
 • (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego).
 • potwierdzenie na formularzu wniosku o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się,  że z  1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 250 zł)
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności
 • alimentów lub decyzja z GOPS ? zaliczka alimentacyjna
 • odcinek renty/emerytury (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym, udzielaną uczniowi incydentalnie w oparciu o art.. 90e ustawy o systemie oświaty. Przez "zdarzenie losowe" należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, choroba ucznia, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Świdwin,
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

 

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy w Świdwinie w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia w/w okoliczności