Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Dodatek energetyczny


Dodatek energetyczny
jest to świadczenie mające na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Ustawa z dnia  26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, która posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznawany jest na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacony zostanie do 30 stycznia danego roku.

 

Dodatek energetyczny otrzyma osoba, która:

 

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złoży wniosek o dodatek energetyczny,
  • posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Wysokość dodatku energetycznego wynosi:

 

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie

 

Dokumenty niezbędne do przyznania dodatku energetycznego:

 

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

Uwaga: stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu.