Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Dodatki mieszkaniowe

 

1. DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE

 

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

2. KRYTERIA DOCHODOWE

 

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

 

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie tj. 1.038,94 zł
 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną tj. 1.454,51 zł

 

Wysokość najniższej emerytury wynosi 831,15 zł

 

Kryteria dotyczące powierzchni lokalu:

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 

 • 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5 m2
 • 2 osób 40m2 + 30% = 52,0 m2
 • 3 osób 45m2 + 30% = 58,5 m2
 • 4 osób 55m2 + 30% = 71.5 m2
 • 5 osób 65m2 + 30% = 84.5 m2
 • 6 osób 70m2 + 30% = 91,0 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,
 2. deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika,
 3. zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 4. wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy,
 5. opłaty za energie cieplną, wodę, odbiór nieczystości,
 6. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego,
 7. w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu,
 8. w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno - rentowych, nie zarejestrowanych PUP jako osoby poszukujące zatrudnienia, wchodzące w skład gospodarstwa domowego wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.