Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zawiadomienie o rekrutacji

02 marca 2018, 12:52 (wiek: 6 lat)

Gmina Świdwin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nabór do projektu ma charakter otwarty co umożliwia udział wszystkim zainteresowanym spełniającym kryteria formalne i merytoryczne. Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą starały się dotrzeć do osób, które samodzielnie nie przejawiają inicjatywy i są bierne, ale ich sytuacja życiowa uzasadnia i wymaga udziału w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się w siedzibie Realizatora oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania lub dojazdu do potencjalnego Uczestnika projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 94 365 2058  bądź adresem e-mail: gops_swidwin@zeto.koszalin.pl

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE
DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Więcej informacji w zakładce projekty