Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja Kierownika GOPS

04 sierpnia 2015, 11:43 (wiek: 9 lat)

I N F O R M A C J A
Dożywianie

Informuję, że w roku szkolnym 2015/2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie będzie prowadził dożywianie uczniów w szkole na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  od 07.09.2015r. w związku z tym można składać wnioski o dożywianie.

Pomoc będzie przyznana na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego, zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ((j.t.: Dz. U. z 2015r.,poz. 163).

Zgodnie z § 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/279/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,  prawo do otrzymania świadczenia przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 684,00 zł.

Od 01.10.2015r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie będzie wynosiło 771,00 zł.

Pouczenie:

Do wniosku o przyznanie dożywiania należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • dowód otrzymania renty,
  • oświadczenie rodziców pod rygorem odpowiedzialności karnej o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych bądź o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni posiadanych gruntów (ha przeliczeniowych),
  • wyroki sądowe o separacji lub rozwodzie,
  • alimenty (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub przekaz/przelew pieniężny dokumentujący ich wysokość lub aktualne zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów bądź o wysokości nie ściągniętych alimentów,

Kierownik GOPS w Świdwinie
Barbara Felska