Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja Kierownika GOPS

04 sierpnia 2015, 11:39 (wiek: 9 lat)

Informacja
Stypendia

Informuję, że w roku szkolnym 2015/2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie będzie przyjmował wnioski o stypendium szkolne od 01.09.2015r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163 tj. 456 . (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. z 2012 r. poz. 823/.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

  1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Ośrodka,
  2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
  • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
  • potwierdzenie na formularzu wniosku o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się,  że z  1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 250 zł)
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS
  • odcinek renty/emerytury (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI