Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy

30 lipca 2015, 08:14 (wiek: 9 lat) Autor:  GOPS w Świdwinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie zakończył realizację projektu systemowego, pn.: "Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie kontynuował realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. "Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę".

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Świdwin.
W ramach realizacji w/w projektu w roku 2014/2015 działaniami objęto 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy projektu zostali objęci następującymi działaniami, które zostały ujęte w cztery zadania:

 • Zadanie 1. Aktywna Integracja. W jego obrębie podjęto działania na rzecz uczestników projektu składające się z kilku etapów:
   • Etap I to warsztaty psychologiczne dotyczące umiejętności interpersonalnych obejmujące tematykę komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, a także postaw i ról rodzicielskich. Następnie było przeprowadzone poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem.
   • Etap II to warsztaty doradztwa zawodowego związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Następnie było przeprowadzone poradnictwo zawodowe w zakresie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.
   • Etap III to Kursy zawodowe tj.:
    • "Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym" (4 osoby) - w wymiarze 40 godz.
    • "Pracownik usług gastronomicznych" (2 osoby) - w wymiarze 80 godz.
    • "Asystent osoby niepełnosprawnej" (2 osoby) - w wymiarze 100 godz.
    • "Murarz, tynkarz, glazurnik" (2 osoby) - w wymiarze 90 godz.
    • "Operator wózków widłowych" (2 osoby) - w wymiarze 65 godz.
 • Zadanie 2. Praca socjalna realizowana poprzez kontrakty socjalne. Z każdym uczestnikiem projektu (8 K i 4 M) zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorącą udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej.
 • Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. W ramach projektu wszyscy uczestnicy objęci zostali wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych, które zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia/warsztaty.
 • Zadanie 4. Działanie o charakterze środowiskowym - w ramach tego działania zostały zorganizowane imprezy, wyjazdy dla uczestników projektu wraz z otoczeniem, gdzie beneficjenci chętnie angażowali się w proponowane imprezy integracyjne, tj.:
  • Warsztaty "Być rodzicem" czyli "Dziecko to też człowiek" prowadzone przez terapeutę rodzinnego - 2 godz., które zawierały elementy dot. m.in. umiejętności i kompetencji niezbędnych w budowaniu relacji rodzicielskich.
  • Udział w turnieju o "Szablę Wójta" 12 lipca 2014r. w Smardzku.
  • Udział w "Pikniku Rodzinnym" 21 wrzesień 2014r. w Krosinie.
  • Udział w ROZGRYWKACH RODZINNYCH  08 listopad 2014r. w Lekowie -  celem powyższej imprezy była integracja całych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
  • Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu do ośrodka rehabilitacyjno - "GEOVITA" w Dąbkach, który miał na celu, aby każdy uczestnik zrobił wyłącznie coś dla siebie zapominając o trudach życia codziennego, czyli odprężył się i zrelaksował korzystając z zabiegów SPA.
  • Bezpłatne poradnictwo prawne, które było udzielane dla Beneficjentów projektu w formie warsztatów grupowych oraz poradnictwo indywidualne dla uczestników i ich najbliższego otoczenia - mieszkańców. W ramach udzielanych porad prawnych 12 uczestników wzięło udział w warsztatach grupowych, natomiast z poradnictwa indywidualnego skorzystały 4 osoby.
  • Spotkanie Wigilijne - wyjazd do kina. W dniu 11 grudnia 2014r. zostało zorganizowane dla uczestników projektu spotkanie  integracyjne. Na początek został przygotowany wyjazd do kina Goplana w Połczynie Zdroju na film BOGOWIE. Po powrocie z kina wszyscy udali się na Spotkanie Wigilijne, które zostało zorganizowane w Restauracji Zamkowa w Świdwinie.

Dzięki powyższym działaniom uczestnicy projektu nabyli/osiągnęli m.in.:

 • wzrost umiejętności pozytywnego myślenia i znajomości swoich mocnych i słabych stron;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • wzrost samooceny;
 • nabyli nowe atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje;
 • nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy, itp.

Dnia 29 czerwca 2015r. w sali Lokalnej Grupy Działania w Świdwinie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu projektowego w osobie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, a tym samym kierownika projektu Pani Barbary Felskiej oraz koordynatora projektu Pani Iwony Bobik, a także 12 uczestników projektu. Celem spotkania było wręczenie zaświadczeń poświadczających uzyskane kwalifikacje oraz drobnego upominku.

Na początku spotkania Kierownik GOPS - Pani Barbara Felska powitała wszystkich uczestników spotkania dziękując im za udział i zaangażowanie w działania skierowane do nich w ramach projektu i życząc sukcesów w dalszych działaniach na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Podczas spotkania kilka osób podzieliło się swoimi wrażeniami i jednocześnie złożyli podziękowania za możliwość uczestnictwa w projekcie. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Spotkania dały beneficjentom możliwość uzyskania fachowego wsparcia, co przełożyło się na samodzielne rozwiązywanie codziennych problemów, a tym samym zwiększyło zaradność i samodzielność mieszkańców Gminy Świdwin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół projektowy serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację, a jednocześnie zachęca mieszkańców Gminy Świdwin do zainteresowania się ofertą szkoleń/kursów oraz możliwościami, jakie niesie ze sobą udział w projektach realizowanych przez GOPS Świdwin.