Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Komunikat

20 lipca 2015, 16:46 (wiek: 9 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, iż od 1 sierpnia 2015 r.  można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków : pokój nr 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 15.

Godziny przyjmowania interesantów : poniedziałek - piątek : 7.15 - 15.15

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć odpowiednie  dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
 3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia (zał.nr 2a) pełnoletnich członków rodziny potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w roku 2014 podlegających opodatkowaniu (PIT-37,PIT- 36 do wglądu).
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie (zał. nr 4a) pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
 5. Oświadczenia (zał.nr 4) pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów osiągniętych w roku 2014 niepodlegających opodatkowaniu.
 6. Nakaz płatniczy za 2014 rok ( w przypadku rolników).
 7. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
 8. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
  • świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);
  • umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu - ksero);
  • zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy);
  • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium w PUP + Pit11 za 2014r. - ksero;
  • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub o jej zamknięciu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy (dla osób składających po raz pierwszy wniosek).
 10. Odpis wyroku przyznającego alimenty (dla osób składających po raz pierwszy wniosek).
 11. Dowód tożsamości osób pełnoletnich (do wglądu).
 12. Kserokopia aktów urodzenia dzieci (dla osób składających po raz pierwszy wniosek).
 13. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859).

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 36 500 67.