Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

25 lipca 2014, 07:45 (wiek: 10 lat) Autor:  GOPS Świdwin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że od dnia 2 września 2014r. w godz. od 7.30 do godz. 13.00 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

Ustawowy termin składania wniosków:

  • do 15 września 2014r. - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  • do 15 października 2014r. - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ustawowego terminu.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Świdwin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Trudna sytuacja materialna rodziny musi być uwarunkowana jedną z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.gops.swidwin.ibip.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 15, pok. nr 3.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka ul. Kościuszki 15, pod numerem telefonu 94 36 500 67 lub na stronie internetowej Ośrodka www.gops.swidwin.ibip.pl
Osoba udzielająca informacji - Irena Osadowska