Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Uwaga!!! Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

05 stycznia 2019, 10:20 (wiek: 5 lat)

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Przypominamy, iż rodziny wielodzietne mogą także korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny (mKDR), która dzięki funkcji geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej w całym kraju. Karta uprawnia także do dodatkowych zniżek na stacjach.

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

  • WNIOSEK O  PRZYZNANIE  KARTY  DUŻEJ  RODZINY LUB  WYDANIE  DUPLIKATU  KARTY  DUŻEJ  RODZINY
  • OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ
  • OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA
  • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

  • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Załączniki: