Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Komunikat ws. obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny

14 grudnia 2018, 16:57 (wiek: 5 lat)

W myśl art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.), administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta przyjmuje i rozpatruje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza dane osobowe do systemu teleinformatycznego służącego do realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W związku z powyższym obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "RODO") spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Zmianie uległ także Regulamin Aplikacji mKDR. Obecnie § 7 tego Regulaminu ma następujące brzmienie:

§ 7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz minister właściwy do spraw rodziny.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.

Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych. oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego - w myśl RODO - na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą - o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem nadzorczym w rozumieniu RODO. Dlatego też pytania dotyczące sposobu realizacji obowiązku informacyjnego powinny być kierowane do tego organu.