Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Podsumowanie zmian Gops Świdwin za III kwatał 2018 roku

18 października 2018, 14:31 (wiek: 5 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie zmienia swoje oblicze, staje się jeszcze bardziej prężnie działającym podmiotem, który stawia sobie nowe cele i wyzwania oraz konsekwentnie je realizuje. Jesteśmy organizacją uczącą się, która chętnie wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców oraz stara na nie odpowiadać.  Kadra naszego Ośrodka Pomocy Społecznej stawiając sobie coraz wyższe poprzeczki pracy na rzecz poprawy życia społeczności lokalnej Gminy Świdwin podejmuje coraz to nowe wyzwania.

Od stycznia 2018 roku realizujemy projekt pt. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami", gdzie 17 osób skorzystało z proponowanego wsparcia. Uczestnicy zostali objęci zindywidualizowaną ścieżką reintegracji, obejmującą pracę socjalną oraz zestaw instrumentów aktywnej integracji (m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, doradztwo specjalistyczne, warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, itp.). Poprzez otrzymane wsparcie 2 uczestników projektu podjęło zatrudnienie. Dofinansowanie projektu wynosi 372 750,00 zł.

Natomiast od marca realizujemy projekt pn.: "ABC dobrej organizacji", którego głównym celem jest wdrożenie nowego modelu usprawniającego organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 422 137,50 zł.

A od kwietnia podjęliśmy się udziału w projekcie "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko", którego celem jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizujemy takie działania jak: aktywizacja społeczno-psychiczna, warsztaty psychoedukacyjne pod nazwą: "Zdobądź wiedzę dla Siebie, pokonaj każda barierę", wyjazdy relaksacyjno-integracyjne pod nazwą: "Podróże małe i duże": wyjazd do kina i do Kołobrzegu, zajęcia z decoupage, zajęcia projektowania i wykonywania biżuterii, wsparcie 2 opiekunów osobistych, indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach działania Punkt Wsparcia Lokalnego pod nazwą "Wyjść z cienia"), aktywność fizyczna (zajęcia  usprawniające psychoruchowo z elementami choreoterapii i ćwiczeń, zajęcia  muzykoterapii z elementami dramy i zajęć teatralnych). Kwota dofinansowania: 53 215,00 zł.

Jesteśmy partnerem projektu "Podziel się domem - razem możemy więcej", jego liderem jest Fundacja Green Europa. Realizujmy zadanie aktywna integracja ? przygotowanie Indywidualnych Planów Rodziny. W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 25 rodzin z problemem opiekuńczo - wychowawczym z Gminy Świdwin. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych i wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Kwota dofinansowania wynosi 60 000,00 zł.

Współczesne środowisko społeczne stawia przed pracownikiem socjalnym wiele wyzwań, konieczność podejmowania różnych inicjatyw, wdrażania skutecznych form i metod działań pomocowych. Jedną z nich jest prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o projekt socjalny. W związku z tym również realizujemy 2 projekty socjalne skierowane do mieszkańców Gminy Świdwin, tj.: PROJEKT SOCJALNY "Bank czasu - Senior dla Seniora". Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych osób starszych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz PROJEKT SOCJALNY: "CHCE ODBUDOWAĆ SWOJĄ RODZINĘ". Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin. Warto podkreślić, że projekty są bez kosztowne, tzn., że udało się pozyskać sponsorów i wolontariuszy, którzy wsparli OPS w jego realizacji.

Naszym celem jest osiągnięcie animacyjnego modelu pracy środowiskowej polegającego na realizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji, firm. Dzięki temu nasza instytucja stanie się autentyczną placówką obywatelską i społecznościową. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Świdwin do kontaktowania się z nami i dzielenia swoimi pomysłami, dzięki czemu wszystkim w Gminie żyć będzie się lepiej i jeszcze przyjemniej. Jednocześnie zapewniamy, iż będziemy kontynuować nasze działania, wzbogacając je z roku na rok o nowe rozwiązania.