Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Świadczenie "dobry start"

28 czerwca 2018, 15:49 (wiek: 6 lat)

Świadczenie "dobry start"

w ramach ustanowionego rządowego programu  wsparcia  rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku   lub https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.
 2. Dowód tożsamości (do wglądu).
 3. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.


ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski o wypłatę świadczenia ,,Dobry start" dla osób zamieszkujących na terenie gminy wiejskiej Świdwin będzie można składać:


GOPS Świdwin zachęca mieszkańców do składania wniosków drogą elektroniczną, gdzie niezbędne jest wskazanie adresu e-mail wnioskodawcy, ponieważ wypłynie to na sprawniejsze zakończenie postępowania administracyjnego oraz szybszą wypłatę przedmiotowego świadczenia.

 • od 1 sierpnia  danego roku składane także drogą tradycyjną:
  - podczas osobistej wizyty w ośrodku pomocy społecznej:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 15, parter, pokój nr 3
  Godziny przyjęć: Poniedziałek - czwartek: 7.15 - 15.15; piątek: dzień bez interesanta.
  -  drogą  pocztową :
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 15,78-300  Świdwin.


Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada danego roku.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji .
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go  o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia dobry start  oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji .


TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.,poz.1257 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ?Dobry start? (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).


INFORMACJE  DODATKOWE:

Świadczenie dobry start przysługuje
bez względu na dochód rodziny,
- raz w roku w wysokości 300 zł :

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - na dziecko,
 • osobom uczącym się - tj. oznacza to osoby pełnoletnie uczące się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoby usamodzielniane, o których mowa w ustawie;


Ważne! W przypadku pełnoletniej osoby do 20 roku życia, która uczy się w szkole i  pozostaje na utrzymaniu rodziców - wniosek składa rodzic dziecka.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności .

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia?w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do ww. wsparcia:

 • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, w tym dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje na:

 • dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dziecko, które uczy się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.
 • dziecko które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.


KONTAKT:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin
tel. 94 36520 58, 94 36500 67.
Opracowała: A.H., K.L.