Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja o kolonach 2018

12 czerwca 2018, 17:32 (wiek: 6 lat)

  • WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie wziął udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Wakacje z Muszkieterami". Inicjatorem akcji jest Fundacja Muszkieterów, założona w 2002 r. przez właścicieli sklepów Intermarché oraz Bricomarché, aby pomagać potrzebującym dzieciom w miastach, w których prowadzone są sklepy.

Celem akcji jest zorganizowanie kolonii dla dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną lub materialną nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd jest nagrodą za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

Kolonie będą miały miejsce od 01.07.2018 r. do 07.07.2018 r. w Julinku k. Warszawy.
Na wyjazd zostało zakwalifikowanych sześcioro dzieci z terenu Gminy Świdwin.

  • LETNI SFINANSOWANY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY


Jak każdego roku, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450), z ramienia Wojewody Zachodniopomorskiego i Ministra Edukacji Narodowej Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, które (ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności i in.) mają utrudniony dostęp do wypoczynku.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do wypoczynku. Udział w proponowanych formach wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Grupami priorytetowymi są dzieci i młodzież:

  1. objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    b) samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zmianami),
  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Gminie Świdwin zostało przydzielone 15 miejsc. Miejsce wypoczynku to Gąsawa. Obecnie trwa rekrutacja dzieci do w/w wsparcia.