Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zapraszamy do udziału w projektach socjalnych

06 maja 2018, 10:51 (wiek: 6 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie realizuje obecnie 3 projekty socjalne skierowane do mieszkańców Gminy Świdwin, tj.:


PROJEKT SOCJALNY SZKOŁA DLA RODZICÓW

 • Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców korzystających z różnych form wsparcia GOPS Świdwin
 • Odbiorcami projektu są rodziny wychowujące dzieci oraz bezdzietne małżeństwa przygotowujące się do pełnienia ról rodzicielskich, korzystające z różnych form pomocy społecznej
 • Podczas realizacji projektu organizowane będą spotkania ze specjalistami (psychologiem, terapeutą rodzinnym, pedagogiem, pielęgniarką) na świetlicach wiejskich, tworzenie grup samopomocowych. Zorganizowany zostanie festyn na jednej ze świetlic na Dzień Matki, gdzie pomysłodawcami i wykonawcami będą ojcowie z dziećmi. Tożsamy festyn będzie zorganizowany dla tatusiów z okazji Dnia Ojca


PROJEKT SOCJALNY "Bank czasu - Senior dla Seniora"

 • Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych osób starszych, korzystających ze świadczeń pomocy społeczne
 • Grupą docelową będą mieszkańcy sołectw: Lekowa i Rusinowa
 • Działania w oparciu o


Metodę grupową:

 • grupy spotkaniowe - edukacyjne
  Planuje się zorganizowanie spotkania z lekarzem rodzinnym ? specjalistą ginekologiem i seksuologiem. Wykład na temat prowadzenia zdrowego stylu życia i realizowania badań profilaktycznych (kwiecień 2018 r., październik 2018 r.)
 • grupy tematyczne
  Spotkanie z kominiarzem. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z instalacji grzewczej i dokonywania przeglądów technicznych (wrzesień 2018 r.)


Metoda Poradnictwa  Indywidualnego:

Planuje się prowadzenie dyżuru specjalisty pracy socjalnej w świetlicach wiejskich w Lekowie i Rusinowie. Dyżury prowadzone będą raz w miesiącu w pierwszą środę miesiąca przez 2 godziny na każdej ze świetlic. Następnie po dyżurze w świetlicy odwiedzane będą osoby starsze i niepełnosprawne przez 2 godziny

Spotkania integracyjno - okolicznościowe

Planuje się zorganizowanie spotkań okolicznościowych (Dzień Matki)

Spotkania z terapeutą rodzinnym i socjologiem

Planuje się przeprowadzenie pogadanki na temat "Babcia, dziadek - narkotykowi detektywi". Przedstawienie oferty GOPS w Świdwinie dla osób starszych i seniorów (lipiec i listopad 2018 r.)


PROJEKT SOCJALNY: "CHCE ODBUDOWAĆ SWOJA RODZINĘ"

 • Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin
 • Grupa docelowa to rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny
 • Działania:


College na kółkach
Zajęcia odbędą się w ramach 3 spotkań, po 1,5 godziny. W w/w warsztatach weźmie udział 18 rodziców. Rodzice poznają prawidłowe postawy rodzicielskie, w ramach zajęć będą ćwiczyć rozmowę, aktywne słuchanie, rozpoznawanie potrzeb innych członków rodziny, a także wyrażanie swoich potrzeb

Poradnictwo specjalistyczne - według zgłaszanych potrzeb będzie świadczona pomoc specjalistów - prawnika, psychologa, terapeuty rodzinnego na bieżąco podczas trwania projektu

Grupa wsparcia dla rodziców - spotkania rodziców będą się odbywać w świetlicach wiejskich mające na celu wymianę doświadczeń, poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w sytuacjach niepowodzeń wychowawczych

Piknik rodzinny wraz z zabawami integracyjnymi jest działaniem mającym na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, poznania sposobów wspólnego spędzania czasu wolnego. Elementy współzawodnictwa i twórcze myślenie będą pretekstem pracy nad komunikacją w rodzinie. Artykuły żywnościowe zostaną zakupione przez pracownika socjalnego ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie, przeznaczonych na profilaktykę uzależnień

Konkurs plastyczny - prace zostaną wykonane w domu z zaangażowaniem wszystkich członków rodziny, dowolną techniką. Nad ich wykonaniem będzie czuwał pracownik socjalny. Prace będą przedstawiały rodzinę - "Co najbardziej lubimy robić wspólnie". Gotowe prace zostaną dostarczone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie pracownikowi socjalnemu bądź asystentowi rodziny. Komisja składająca się z kierownika GOPS, asystenta rodziny i pracownika socjalnego wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Nagrody ufunduje GKdsRPA w Świdwinie.

Wszystkie osoby zainteresowane działaniami prosimy o zgłoszenie się do GOPS Świdwin, ul. Kościuszki 15, pokój nr 1.

ZAPRASZAMY