Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zaproszenie do udziału w projekcie

24 kwietnia 2018, 16:01 (wiek: 6 lat)

Fundacja Green Europe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: drawskim, białogardzkim oraz świdwińskim projekt: "Postaw na aktywność" nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K611/17, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 100 osób( w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w III grupie osób-tzw. oddalonych od rynku pracy, z powiatu świdwińskiego, drawskiego i białogardzkiego w woj. zachodniopomorskim dzięki realizacji w terminie 01.11.2017 r.-31.12.2018 r. programu aktywnej integracji, realizowanych na podstawie IPD, ukierunkowanego na trwałą aktywizację społeczno-zawodową UP.

Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych zadań będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci:

 1. Diagnozy potrzeb i możliwości 100 Uczestników/Uczestniczek projektu,
 2. Działań Psychologiczno-motywacyjnych i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu,
 3. Pośrednictwa pracy dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu,
 4. Szkolenia zamkniętego-Kasjer handlowy dla 25 UP
 5. Szkolenia zamkniętego- Spawacz MIG/MAG/TIG dla 25 UP
 6. Szkolenia zamkniętego- Kroju i szycia dla 25 UP
 7. Szkolenia zamkniętego- Operator wózka widłowego dla 25 UP
 8. Stażu zawodowego dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia poniższe kryteria:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskie powiaty: drawski, świdwiński, białogardzki.
 2. jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 3. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.III 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art.7 ww. ustawy w tym:
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (zaświadczenie z OPS lub oświadczenie UP z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 1. jest sobą o niskich kwalifikacjach (posiada wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)
 2. przynależy do co najmniej jednej z grup:
 • kobiety
 • jest osobą w wieku 50 +
 • jest osobą posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi- kryterium premiowane
 • jest osobą bezrobotną (zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy)
 • jest osobą długotrwale bezrobotną (zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy)
 • jest osobą biedną zawodowo
 • jest osobą korzystającą z pomocy w ramach PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
 1. nie pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014 ? 2020,
 2. nie jest zarejestrowana i nie opłaca składek w KRUS


Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Zielińska tel. 734 193 431, e-mail magdalena.zielinska@sawg.pl